Get Adobe Flash player

8. Korekce nástrojů

Korekce je oprava ( změna ) dráhy vztažného bodu T  nosiče nástrojů. 

Protože se obvykle neaktivují najednou, ale v různých místech NC programu hovoříme o dvou rozměrových korekcích a to korekce na vyložení nástroje a korekce poloměrové.

Korekce je vždy určena velikostí a směrem.

 

8.1 Korekce na  vyložení nástroje

Nástroje jsou upnuty v nosiči nástrojů.

Nosič nástrojů je revolverová hlava soustruhu, upínací hlava frézovacího stroje …..

Polohu nosiče nástroje v souřadném systému stroje představuje bod T.

Programátor  popisuje v NC programu souřadnicemi  tvar obrysu – konturu.

Aby zajistil, že nebude obrábět nosičem resp.bodem T a programovaná dráha bude přenesena do bodu P každého z osazených nástrojů v zásobníku, musí použít funkci korekce na rozměr .

Korekce na rozměr má v tomto případě velikost osového vyložení nástroje z nosiče nástrojů (T) . Jejím zapnutím ( zápisem v programu )  se odsune nosič nástrojů do vzdálenosti osového vyložení nástroje.

Bod T se potom pohybuje po tzv. ekvidistantách obrysu, které jsou pro různé nástroje různé.  ŘS si je velmi rychle a snadno sám spočítá, pokud má potřebné rozměrové údaje k dispozici.

Veškeré údaje o rozměrech vyložení se ukládají do tzv. tabulky korekcí.

První položka (PO) řádku tabulky obsahuje číslo nástroje, k němuž se korekce vztahuje.

Druhá položka (P1) obsahuje typ nástroje:

Směr korekce je dán druhem stroje, polohou nosiče, volbou vřetene  druhem a tvarem nástroje

  

Pro tyto účely rozeznáváme typy nástrojů :

Typy 1-9   označují soustružnické nástroje, u nichž definujeme rozměr ve dvou osách a poloměr špičky

 


O tom, zda se jedná o typ 1 až  9 rozhoduje poloha špičky nože vůči obrobku, resp. relativní poloha bodu P a S ( M)  (střed zaoblení špičky). Jak plyne z následujícího obrázku, může být těchto poloh 8. O devátý typ jde tehdy, je-li P totožné s S (M)  ( používá se např. pro závitovací nůž ).

 

Typ 10 označuje nástroje pouze s korekcí jedné délky, tzn. vrtáky.

Typ 20 označuje nástroje s korekcí délky v jedné ose a s korekcí průměru v ose druhé, tzn. frézy.

Typ 30 pak označuje nástroje se dvěma délkovými rozměry a s průměrem, tzn. frézy na úhlovém držáku. 

         

  –  Obsahem dalších položek tabulky korekcí jsou příslušné rozměry nástroje podle typu. Další položky tabulky korekce nástrojů se týkají opět rozměrů, nikoliv však jejich absolutních velikostí, nýbrž změn těchto hodnot v důsledku opotřebení. Tyto položky doplňuje obsluha během práce stroje zadáváním z panelu systému. Skutečná hodnota korekce nástroje v příslušné ose je pak superpozicí absolutního rozměru a příslušné opravy v položce opotřebení.

   – Korekci na vyložení nástroje vyvoláme adresou D s příslušným číslem, event, druhým dvoj­číslím u adresy T.

 

8. 2   Poloměrová korekce 

Poloměrovou korekci nezapínáme vždy. Použijeme ji  tehdy, když chceme vést NC programem řezný bod poloměru nástroje  – zejména u obrysů. 

Poloměrovou korekci používáme při soustružení i frézování

Poloměrová korekce je také určena velikostí a směrem.

Pro aktivizování poloměrové korekce musíme použít jednu z přípravných funkci G41 nebo G42. Kterou z nich použijeme nám stanoví pravidla :

Vlevo od obrysu ve směru obrábění – funkce G 41

Vpravo od obrysu ve směru obrábění – funkce G 42

 

Soustruh 

Poloha řezného bodu na špičce soustružnického nože se mění v závislosti na tvaru obrysu.

Po programovaném obrysu je vedena poloha špičky P ne řezný bod.

 

Frézka              

Po programovaném obrysu je vedena osa nástroje.

Dráha osy nástroje při zapnutí poloměrové korekce – ekvidistanta.

 

Tvar ekvidistanty pro vnitřní roh platí při shodném R nástroje i oblouku.

Aktivace korekcí se projeví prakticky přestavením polohy nástroje vůči obrobku.

 

Zdroj: OPLATEK, František, et al. Automatizace a automatizační technika IV. Brno: COMPUTER PRESS, 2000. 166 s. ISBN 80-7226-249-1.

Předměty