Get Adobe Flash player

03. Vztažné body

Vztažné body slouží k vymezení  velikosti a polohy  souřadného systému ,  stanovení charakteristických vzdáleností pro práci programátora a seřizovače .

Mezi vztažné body patří:

Nulový bod stroje M

je počátkem pracovního prostoru stroje a nelze jej měnit.

Referenční bod R

je zvolené místo na stroji, jehož poloha je pevně dána koncovými spínači ve všech osách, poloha R bodu je uložena v tab. strojních konstant.

Nulový bod obrobku W

je počátkem souřadnicového systému obrobku, polohu volí programátor a je možné ji měnit i během programu.

Nulový bud nosiče nástroje T

je bod na upínací ploše nosiče nástroje ( konec vřetene, čelní plocha nástrojové hlavy), systém řídí polohu bodu T vůči bodu M. V bodě T má však nástroj nulové rozměry, takže skutečnou dráhu nosiče nástroje musíme upravit nebo korigovat podle rozměru (xTP, yTP, zTP) určující polohu špičky nástroje vzhledem k bodu T.

Poloha špičky nástroje P

Střed poloměru nástroje M nebo S

TEST

Zdroj: OPLATEK, František, et al. Automatizace a automatizační technika IV. Brno: COMPUTER PRESS, 2000. 166 s. ISBN 80-7226-249-1.

Předměty